Natur, Mensch & Umwelt - Bündner Gschnorr - Bündnerdeutsch Dialekt-Datenbank


>> Bündner Dialekt >> Natur, Mensch & Umwelt

Natur, Mensch & Umwelt

[ Dialekt Suche ]

"Bündnergschnorr" - Datenbank zum Bündnerdeutsch / -Dialekt
Graubünden Online Kontakt
Mobile: (+41) 76 667 72 05
E-Mail: info@graubuendner.ch
Kontakt: Online-Formular

E-Mail

[ 14 Besucher online ]Vermittlung


graubuendner.ch


Konto
Crowd-Funding