Alltag, wichtige Sätze - Bündner Gschnorr - Bündnerdeutsch Dialekt-Datenbank


>> Bündner Dialekt >> Persönliches, Alltag >> Alltag, wichtige Sätze

Alltag, wichtige Sätze

[ Dialekt Suche ]

"Bündnergschnorr" - Datenbank zum Bündnerdeutsch / -Dialekt
1
2
>>


"Achtung!" (graubuendner.ch)
"Alles wird guat!" (graubuendner.ch)
"Also, los!" (graubuendner.ch)
"Uuf gohts!" (graubuendner.ch)
"Gfohr!" (graubuendner.ch)
"Hilfe!" (graubuendner.ch)
"Kai Angscht!" (graubuendner.ch)
"Los gohts!" (graubuendner.ch)
"Nochträglich" (graubuendner.ch)
"Tualetta" (graubuendner.ch)

1
2
>>


Graubünden Online Kontakt
Mobile: (+41) 76 667 72 05
E-Mail: info@graubuendner.ch
Kontakt: Online-Formular

E-Mail

[ 16 Besucher online ]Vermittlung


graubuendner.ch


Konto
Crowd-Funding